ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΣΥ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής«COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Λ. Κηφισίας 99 με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, (εφεξής «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΣΥ» ( εφεξής το «Πρόγραμμα»).
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
ΌΡΟΙ
1. Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο πλαίσιο της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΣΥ» μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας www.okosmosmasesi.gr καθώς και της σελίδας www.facebook.com/cosmote
2. Το πρόγραμμα το οποίο είχε ως έναρξη τις 14:00:01 της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου 2011 και λήξη του τις 23:59:59 της Δευτέρας 31 Δεκεμβρίου 2012, συνεχίζεται από τις 00:00:01 της Τρίτης 01 Ιανουαρίου 2013 με ημερομηνία λήξης τις 23:59:59 της Τρίτης 30 Ιουνίου 2015.
Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε πέντε φάσεις. Στην πρώτη φάση μπορούν να υποβάλλονται συμμετοχές από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 23:59:59.
Στη δεύτερη φάση του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται συμμετοχές από την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 00:00:01 μέχρι την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 23:59:59.
Στη τρίτη φάση του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται συμμετοχές από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 00:00:01 μέχρι την Κυριακή 25 Μαρτίου 2012 και ώρα 23:59:59.
Στη τέταρτη φάση του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται συμμετοχές από την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 00:00:01 μέχρι την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 23:59:59.
Στην πέμπτη φάση του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται συμμετοχές από τη Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 00:00:01 μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 23:59:59.
Τυχόν τροποποιήσεις ή/και παρατάσεις του Προγράμματος θα κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα www.okosmosmasesi.gr και στοwww.facebook.com/cosmote. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών “COSMOTE”, “OGILVYONE”, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
4. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δεν απαιτείται η αγορά προιόντος. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει , κατά την διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, α) να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην αίτηση συμμετοχής και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα που βρίσκονται στην ιστοσελίδαwww.okosmosmasesi.gr και στο www.facebook.com/cosmote β) να απαντήσει στις τρείς (3) ερωτήσεις σχετικά με το πώς επιθυμεί να γίνει ο κόσμος καλύτερος (εφεξής «ΕΠΙΘΥΜΙΑ») στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας www.okosmosmasesi.gr ή στο www.facebook.com/cosmote. Κάθε Συμμετέχων θα έχει δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής σε κάθε φάση του Προγράμματος και θα μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά συνολικά. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης συμμετοχής προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη. Συγκεκριμένα συμπληρώνεται, ονοματεπώνυμο, πόλη, ηλικία, ο αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, facebook account και η διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε Συμμετέχοντος. Επίσης, ο κάθε συμμετέχων πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και προκειμένου αυτή να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να αποδεχθεί στο σύνολο τους Όρους Συμμετοχής, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.
5. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην COSMOTE να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.
6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων κάθε φάσης του Προγράμματος. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα της COSMOTE.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ:
Οι νικητές κάθε φάσης του Προγράμματος θα επιλεγούν από επιτροπή αποτελούμενη από έξι (6) μέλη οι οποίοι θα είναι εκπρόσωποι της COSMOTE και της Διαφημιστικής (εφεξής η Επιτροπή) . Κριτήρια ανάδειξης των νικητών είναι οι απαντήσεις τους για το πώς επιθυμούν να γίνει ο κόσμος καλύτερος να πληρούν το εταιρικό και κοινωνικό προφίλ της COSMOTE.
7.1 Α΄ ΦΑΣΗ:
Η Επιτροπή την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 θα επιλέξει τριακόσιες εβδομήντα (370) συμμετοχές από τις συμμετοχές της Α φάσης. Από τις 370 συμμετοχές θα επιλέξει εκ νέου τις (20) καλύτερες την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής της πρώτης φάσης. Εντός δύο (2) ημερών από την άνω ημερομηνία η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους είκοσι (20) επικρατέστερους επιλεγέντες συμμετέχοντες οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 η Επιτροπή θα ανακηρύξει τον νικητή της πρώτης φάσης.
Διευκρινίζεται ότι οι κατά τα άνω επιλεχθέντες συμμετέχοντες (ήτοι οι 369) που δεν θα αναδειχθούν νικητές στην πρώτη φάση θα συμμετέχουν κατ’ εξαίρεση και στην επιλογή της δεύτερης φάσης.
7.2 Β’ ΦΑΣΗ:
Η Επιτροπή την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 θα επιλέξει τριακόσιες εβδομήντα (370) συμμετοχές. Από τις 370 συμμετοχές θα επιλέξει εκ νέου τις (20) καλύτερες τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής της δεύτερης φάσης. Εντός δύο (2) ημερών από την άνω ημερομηνία η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους είκοσι (20) επικρατέστερους επιλεγέντες συμμετέχοντες οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 η Επιτροπή θα ανακηρύξει τον νικητή της δεύτερης φάσης.
Διευκρινίζεται ότι οι κατά τα άνω επιλεχθέντες συμμετέχοντες (ήτοι οι 369) που δεν θα αναδειχθούν νικητές στην δεύτερη φάση θα συμμετέχουν κατ’ εξαίρεση και στην επιλογή της τρίτης φάσης.
7.3 Γ’ΦΑΣΗ:
Η επιτροπή την Δευτέρα 2 Απριλίου θα επιλέξει τριακόσιες εβδομήντα (370) συμμετοχές. Από τις 370 συμμετοχές θα επιλέξει εκ νέου τις (20) καλύτερες την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 – από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής της τρίτης φάσης. Εντός δύο (2) ημερών από την άνω ημερομηνία η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους είκοσι (20) επικρατέστερους επιλεγέντες συμμετέχοντες οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 η Επιτροπή θα ανακηρύξει τον νικητή της Τρίτης φάσης.
Διευκρινίζεται ότι οι κατά τα άνω επιλεχθέντες συμμετέχοντες (ήτοι οι 369) που δεν θα αναδειχθούν νικητές στην τρίτη φάση θα συμμετέχουν κατ’ εξαίρεση και στην επιλογή της τέταρτης φάσης.
7.4 Δ’ ΦΑΣΗ:
Η Επιτροπή την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου θα επιλέξει τριακόσιες εβδομήντα (370) συμμετοχές. Από τις 370 συμμετοχές θα επιλέξει εκ νέου τις είκοσι (20) καλύτερες την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου – από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής της τέταρτης φάσης. Εντός δύο (2) ημερών από την άνω ημερομηνία η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους είκοσι (20) επικρατέστερους επιλεγέντες συμμετέχοντες οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 η Επιτροπή θα ανακηρύξει τον νικητή της τέταρτης φάσης.
7.5 E’ ΦΑΣΗ:
Η Επιτροπή την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2015 θα επιλέξει τριακόσιες εβδομήντα (370) συμμετοχές. Από τις 370 συμμετοχές θα επιλέξει εκ νέου τις είκοσι (20) καλύτερες την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 – από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής της πέμπτης φάσης. Εντός δύο (2) ημερών από την άνω ημερομηνία η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους είκοσι (20) επικρατέστερους επιλεγέντες συμμετέχοντες οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή θα ανακηρύξει τον νικητή της πέμπτης φάσης.
8. Η COSMOTE θα επικοινωνήσει με κάθε νικητή εντός πέντε (5) ημερών από την επιλογή του. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του ή εάν ο νικητής δεν αποδεχθεί τους παρόντες όρους η COSMOTE θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα. Σε κάθε νικητή , η COSMOTE θα παρέχει την υποδομή για την υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας καθώς και του τελικού σταδίου της υλοποίησης της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ, θα πραγματοποιείται κινηματογράφηση (εφεξής «Κινηματογράφηση»). Μονταρισμένο υλικό αυτής της Κινηματογράφησης δύναται να προβληθεί μέσω τηλεόρασης, internet, YOU TUBE, facebook και λοιπών social media, της ιστοσελίδαςwww.okosmosmasesi.gr (είτε ως trailer, είτε αυτούσιo), του δικτύου καταστημάτων των εταιρειών COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ, σε γήπεδα εταιρικές εκδηλώσεις και άλλους δημόσιους χώρους π.χ. Mall, Golden Hall, Φλοίσβο, Παραλία Αστέρα (για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών), κ.τ.λ
9. H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει συμμετέχοντες που έχουν υποβάλλει την ίδια ή παρεμφερή ΕΠΙΘΥΜΙΑ προκειμένου εάν το επιθυμούν και οι ίδιοι να συμβάλουν στην υλοποίηση του.
10. Πέραν της ανεπιφύλακτης αποδοχής της δήλωσης συναίνεσης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’ από όλους τους συμμετέχοντες πριν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα πριν την έναρξη της Κινηματογράφησης, οι νικητές και τυχόν άλλοι συμμετέχοντες που έχουν κληθεί από την COSMOTE να συμβάλλουν στην υλοποίηση της επιθυμίας , θα πρέπει να συναινέσουν εγγράφως για την προβολή του υλικού αυτού σε όλα τα μέσα π.χ online, μέσω τηλεόρασης, για τη ελεύθερη χρήση του από την COSMOTE, την τυχόν μεταβίβασή του σε τρίτους. Επίσης οι νικητές θα πρέπει να αποδεχθούν το δικαίωμα της COSMOTE να προβεί σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες κατά την Κινηματογράφηση.
11. Κάθε Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται, ότι η ΕΠΙΘΥΜΙΑ με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα: α.-δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου, β.-δεν προβάλλει ρητά ή έμμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες, που θα μπορούσαν, σύμφωνα με το νόμο, να προκαλέσουν έλεγχο ή, πολύ περισσότερο, κύρωση από εποπτεύοντα τα τηλεοπτικά προγράμματα, όργανα, γ.-σέβεται τη δεοντολογία των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εν γένει, τη νομοθεσία και ιδίως αυτή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και γενικά αποφεύγει φράσεις ή ενέργειες, που θα μπορούσαν να βλάψουν στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, αξιοπιστία και το κύρος των τηλεοπτικών σταθμών και της COSMOTE και δ.- είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτου.
12. Οι συμμετέχοντες/νικητές στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην COSMOTE για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω μέσω τηλεόρασης, internet, YOUTUBE, facebook και λοιπών social media, της ιστοσελίδαςwww.okosmosmasesi.gr (είτε ως trailer, είτε αυτούσιo), του δικτύου καταστημάτων των εταιρειών COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ, σε γήπεδα και άλλους δημόσιους χώρους (για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών), η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Έτσι, η COSMOTE επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το ονοματεπώνυμο των νικητών , φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
13. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει , ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος , χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα με σχετική ανακοίνωση στο www.okosmosmasesi.gr και κατάθεση στη συμβολαιογράφο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ των νικητών δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της με άλλη ή η εξαργύρωσή της σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
14. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι εταιρείες COSMOTE και OGILVY ONE δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος . Περαιτέρω, οι εταιρείες COSMOTE και OGILVY ONE δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
15. Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα τα στοιχεία που απαιτούνται είναι ονοματεπώνυμο, πόλη, ηλικία, ο αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, facebook account και η διεύθυνση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε Συμμετέχοντος. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την COSMOTE για το σκοπό της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, καθ’ως και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετέχοντων θα τηρούνται μέχρι τη λήξη του Προγράμματος. Μετά δε τη λήξη του Προγράμματος, την ανακήρυξη των νικητών και την υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ τους, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997.
16. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, των όρων του Youtube και του Facebook και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της COSMOTE και της Διαφημιστικής . Περαιτέρω η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή της δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’.
17. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.okosmosmasesy.gr, στοwww.facebook.com/cosmote και στη σελίδα www.cosmote.gr
18. Οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακήρυξής τους.
(δ) σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα την δήλωση συναίνεσης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α’.
(ε) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την υπογραφή της δήλωσης συναίνεσης
(στ) Λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας
Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο , ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.
19. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν φέρoυν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή συνοδό ή αγαπημένο πρόσωπο των νικητών στο οποίο γίνεται η υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και την υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, νικητή ή συνοδού ή αγαπημένου προσώπου του νικητή προς τους οποίους πραγματοποιείται η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ή προς τρίτους.
20. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου,), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της COSMOTE και της OGILVYONE.
21. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το πρόγραμμα και την εφαρμογή του θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από Εκπρόσωπους της δ/νσης Μαρκετινγκ και, των Νομικών Υπηρεσιών της COSMOTE. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
22. Οι όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»
1. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
2. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της COSMOTE και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του Προγράμματος, την εφαρμογή των όρων, τη διαδικασία διενέργειας της επιλογής των νικητών , ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα.
3. Ο συμμετέχων ρητά αποδέχεται και συναινεί στην ταυτόχρονη εκχώρηση καθώς και στην πλήρη και οριστική μεταβίβαση κάθε είδους πνευματικών ή/και συγγενικών δικαιωμάτων του που τυχόν προκύψουν, εφόσον επιλεγεί η ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ του , επί της Κινηματογράφησης αυτής, στην COSMOTE άνευ ανταλλάγματος, της τελευταίας δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο εκμετάλλευση του άνω κινηματογραφημένου υλικού και της Κινηματογράφησης (σε όλα τα μέσα όπως ενδεικτικά κα όχι περιοριστικά στη μεταφορά του σε ταινία με σκοπό την προβολή της στο διαδίκτυο, την τηλεόραση, κλπ).
4. Ο συμμετέχων χορηγεί στην COSMOTE όλες τις απαραίτητες άδειες για την με κάθε τρόπο εκμετάλλευση του κινηματογραφημένου υλικού και της Κινηματογράφησης και την παρουσίασή του στο κοινό.
5. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι η COSMOTE έχουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από την Κινηματογράφηση, δικαιούμενης να τις μεταβιβάσει περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της COSMOTE να προβεί σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες που επιθυμεί κατά την Κινηματογράφηση.
6. Ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται, ότι η ΕΠΙΘΥΜΙΑ με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα: α.-δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου, β.-δεν προβάλλει ρητά ή έμμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες, που θα μπορούσαν, σύμφωνα με το νόμο, να προκαλέσουν έλεγχο ή, πολύ περισσότερο, κύρωση από εποπτεύοντα τα τηλεοπτικά προγράμματα, όργανα, γ.-σέβεται τη δεοντολογία των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εν γένει, τη νομοθεσία και ιδίως αυτή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και γενικά αποφεύγει φράσεις ή ενέργειες, που θα μπορούσαν να βλάψουν στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας τη φήμη, αξιοπιστία και το κύρος των τηλεοπτικών σταθμών και της COSMOTE και δ.- είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ τρίτου.
7. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν φέρoυν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή συνοδό ή αγαπημένο πρόσωπο του νικητή στο οποίο γίνεται η υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και την υλοποίηση της ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, νικητών ή συνοδών ή αγαπημένων πρόσωπων των νικητών προς τους οποίους πραγματοποιείται η ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ή προς τρίτους.
8. Ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στην COSMOTE για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, internet, YOUTUBE, facebook και λοιπών social media, της ιστοσελίδας www.okosmosmasesi.gr (είτε ως trailer, είτε αυτούσιo), του δικτύου καταστημάτων των εταιρειών COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΤΕ, σε γήπεδα και άλλους δημόσιους χώρους (για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών) και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τo Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.